Стартира националната научна програма „Сигурност и отбрана“

Университетът по Библиотекознание и Информационни Технологии (УниБИТ), съвместно с Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Бургаския свободен университет (БСУ) и Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ към Министерство на отбраната, проведоха дискусионна кръгла маса на тема „Академични партньорства в сферата на националната сигурност“ на 12-13 май 2022 г.

Форумът се състоя под любезното домакинство на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Участие в научната проява, освен от институциите-организатори, взеха и представители на Варненския свободен университет (ВСУ), Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия, ОД на МВР гр. Шумен, ТД на ДАНС – гр. Шумен и докторанти на висшите училища. Дискусионната кръгла маса беше открита с встъпителните слова от ректора на УниБИТ проф. д.н. Ирена Петева, ректора на ВСУ проф. д-р Петър Христов, декана на Центъра по юридически науки в БСУ и бивш областен управител на Бургаска област проф. д.н. Мария Нейкова и декана на Факултет по технически науки проф. д-р Христо Христов в Шуменския университет.

При откриването на форума научният консултант на Национална научна програма „Сигурност и отбрана“ проф. д.ик.н. Стоян Денчев – Председател на ОС и Директор на Института по Информация и Сигурност на УниБИТ запозна всички присъстващи с предисторията, същността и задачите, предвидени за изпълнение в рамките на програмата, одобрената с Решение на Министерски съвет на Република България, която е първата по рода си, включваща съвместни научни изследвания на висши училища, научни институции и бизнеса в сферата на сигурността в страната.

Докладите и дискусиите се проведоха едновременно присъствено и дистанционно (Google Meet).

Те бяха обединени в две работни сесии, съответно „Актуални проблеми в академичните партньорства в обучението по национална сигурност“ и „Колективните и националните политики за сигурност и отбрана в контекста на съвременната среда за сигурност“.

В рамките на първата сесия бяха дискутирани предизвикателствата пред висшите училища, провеждащи обучение в направление национална сигурност, академичните партньорства като реалност и възможни решения за бъдещето на висшето образование в сферата на националната сигурност в страната, тенденциите в образователните политики на висшите училища, обучаващи кадри в сектора сигурност и др.

Представените във втората сесия доклади бяха фокусирани върху различни аспекти на националната, регионалната и глобалната сигурност и анализът ѝ в условията на непрекъснато променящите се геополитически условия.

На основата на изнесените 38 доклада и в резултат на последвалите задълбочени и продуктивни дискусии участниците стигнаха до извода, че дори в условията на конкурентност в предоставянето на образователни услуги, академичното партньорство е основополагащ фактор не само за повишаване качеството на обучение, но и за очертаване на нова визията за бъдещето на обучението в сферата на сигурността.

На практика проведената дискусионна кръгла маса е първата стъпка в реализацията на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ и е част от изпълнението на Политиките на Министерството на образованието и науката на Република България за развитие на висшите училища.

Университетът по Библиотекознание и Информационни Технологии (УниБИТ), съвместно с Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Бургаския свободен университет (БСУ) и Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ към Министерство на отбраната, проведоха дискусионна кръгла маса на тема „Академични партньорства в сферата на националната сигурност“ на 12-13 май 2022 г.

Форумът се състоя под любезното домакинство на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Участие в научната проява, освен от институциите-организатори, взеха и представители на Варненския свободен университет (ВСУ), Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия, ОД на МВР гр. Шумен, ТД на ДАНС – гр. Шумен и докторанти на висшите училища. Дискусионната кръгла маса беше открита с встъпителните слова от ректора на УниБИТ проф. д.н. Ирена Петева, ректора на ВСУ проф. д-р Петър Христов, декана на Центъра по юридически науки в БСУ и бивш областен управител на Бургаска област проф. д.н. Мария Нейкова и декана на Факултет по технически науки проф. д-р Христо Христов в Шуменския университет.

При откриването на форума научният консултант на Национална научна програма „Сигурност и отбрана“ проф. д.ик.н. Стоян Денчев – Председател на ОС и Директор на Института по Информация и Сигурност на УниБИТ запозна всички присъстващи с предисторията, същността и задачите, предвидени за изпълнение в рамките на програмата, одобрената с Решение на Министерски съвет на Република България, която е първата по рода си, включваща съвместни научни изследвания на висши училища, научни институции и бизнеса в сферата на сигурността в страната.

Докладите и дискусиите се проведоха едновременно присъствено и дистанционно (Google Meet).

Те бяха обединени в две работни сесии, съответно „Актуални проблеми в академичните партньорства в обучението по национална сигурност“ и „Колективните и националните политики за сигурност и отбрана в контекста на съвременната среда за сигурност“.

В рамките на първата сесия бяха дискутирани предизвикателствата пред висшите училища, провеждащи обучение в направление национална сигурност, академичните партньорства като реалност и възможни решения за бъдещето на висшето образование в сферата на националната сигурност в страната, тенденциите в образователните политики на висшите училища, обучаващи кадри в сектора сигурност и др.

Представените във втората сесия доклади бяха фокусирани върху различни аспекти на националната, регионалната и глобалната сигурност и анализът ѝ в условията на непрекъснато променящите се геополитически условия.

На основата на изнесените 38 доклада и в резултат на последвалите задълбочени и продуктивни дискусии участниците стигнаха до извода, че дори в условията на конкурентност в предоставянето на образователни услуги, академичното партньорство е основополагащ фактор не само за повишаване качеството на обучение, но и за очертаване на нова визията за бъдещето на обучението в сферата на сигурността.

На практика проведената дискусионна кръгла маса е първата стъпка в реализацията на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ и е част от изпълнението на Политиките на Министерството на образованието и науката на Република България за развитие на висшите училища.

Източник